Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, v zmysle platných legislatívnych noriem Slovenskej republiky, predovšetkým v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) a tiež za účelom stanovenia jasných a zrozumiteľných pravidiel pre bezproblémové nakupovanie na www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu  sú stanovené nasledovné obchodné a dodacie podmienky:

1. Všeobecné ustanovenie

Prevádzkovateľom internetového obchodu s vyššie uvedenými adresami je spoločnosť:

Pro-Life EU, s. r. o. 
Ďumbierska 6897/22
080 01 Prešov
Slovensko

Prevádzka: Industrial Park Petrovany - VYSIELAČ, 082 53 (Google maps)

IČO:53310918     DIČ: 2121334908       IČ DPH: SK2121334908

Tel. kontakt: +421 950 292 549, +421 904 188 874

E-mail: [email protected]

Bankové spojenie pre SR: SK30 8330 0000 0024 0187 4074 (FIO BANKA SR)

Bankové spojenie pre ČR: 2901888325/2010 (IBAN: SK78 8330 0000 0029 0188 8325) (FIO BANKA ČR)


Pro-Life EU, s. r. o.  je zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Prešov, Vložka číslo:  41027/P (ďalej len „Predávajúci“).

 • Zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednala tovar na stránkach www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu

Nákup tovaru prostredníctvom www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu – internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Obchodné a dodacie podmienky stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje Obchodné a dodacie podmienky vyhlásené Predávajúcim. Obchodné a dodacie podmienky sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.

1.1 Popis ponúkaného tovaru

Predávajúci ponúka na internetovej stránke www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu prípravky a pomôcky na tetovanie, ktoré sa označujú ako prípravky rešpektujúce fyziológiu ľudskej pokožky a ich použitie je v súlade s dermatologickými zásadami voľby jednotlivých typov prípravkov.

___________________________________________________________________________

2. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho  (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa nasledujúcich Obchodných podmienok.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru v ponuke.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na internetovej stránke www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu  v čase objednania tovaru.
 • Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Obchodných podmienok.

2.1 Objednávka

 • Kupujúci si môže na internetovom obchode www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo KÚPIŤ.
 • Kupujúci vloží tovar do nákupného košíka stlačením tlačidla KÚPIŤ, tým sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii náhľadu. Alebo klikne na obrázok tovaru, zadá do kolónky MNOŽSTVO tovaru a tovar vloží do nákupného košíka pomocou tlačidla PRIDAŤ DO KOŠÍKA.
 • Kupujúci vytvorí objednávku kliknutím na NÁKUPNÝ KOŠÍK.
 • Kupujúci vyplní podľa jednotlivých pokynov dodaciu adresu, prípadne fakturačnú adresu, ak je iná ako dodacia a ostatné požadované údaje pre správne doručenie tovaru – e-mail, telefón.
 • Ďalej si zvolí spôsob doručenia, spôsob platby.
 • Kupujúci potvrdí, že SÚHLASÍ S OBCHODNÝMI A DODACÍMI PODMIENKAMI a odošle objednávku tlačidlom POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY. Týmto krokom je tovar záväzne objednaný. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.
 • Odoslanou objednávkou sa Kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú sumu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
 • Predávajúci potvrdí odoslanú objednávku Kupujúceho najneskôr do 24 hodín e-mailom počas pracovných dní. Pri potvrdzovaní objednávky Predávajúci overí obsah objednávky Kupujúceho, a to hlavne: presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.
 • Kúpna zmluva je uzavretá od okamihu odoslania objednávky Kupujúcim Predávajúcemu. Záväzným potvrdením objednávky vzniká spotrebiteľská kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu správne objednaný tovar, za cenu dohodnutú v objednávke a v dohodnutom termíne.
 • Objednávky sú vybavované priebežne v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 15:00.
 • Ak je tovar na sklade, je vyexpedovaný najneskôr do 3 dní. V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, bude Kupujúci informovaný buď e-mailom alebo telefonicky a s Predávajúcim sa dohodne na ďalšom postupe. V prípade, že z objednávky Kupujúceho chýba na sklade Predávajúceho nejaký objednaný tovar, Predávajúci môže zmeniť objednávku a vyexpedovať jej časť, teda tovar, ktorý je momentálne na sklade, o čom bude Kupujúci taktiež informovaný, najčastejšie telefonicky, alebo sa obe strany dohodnú na inom postupe.

___________________________________________________________________________

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany Kupujúceho

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred e-mailovým potvrdením o odoslaní objednávky zo strany Predávajúceho (notifikačný e-mail „Stav Vašej objednávky: Spracovaná“), a to formou: telefonicky na tel. čísle: +421 904 188 874 alebo e-mailom na adresu: [email protected]

3.2. Storno objednávky zo strany Predávajúceho

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

a) objednávku nebolo možné akceptovať (chybne uvedené telefónne číslo, kupujúci je nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.)

b) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

 • Ak Kupujúci neprevezme už zaslaný tovar, tento tovar bude Predávajúcemu následne vrátený. Kupujúcemu bude účtovaný STORNO poplatok vo výške dvojnásobku poštovných nákladov za náklady spojené s dodaním tovaru. Tento poplatok je Kupujúci povinný zaplatiť najneskôr do 7 pracovných dní od zaslania upomienky na bankový účet Predávajúceho uvedený v bode č.1 tohto dokumentu.
 • Zároveň ak kupujúci neprevezme už zaslaný tovar, súhlasí kupujúci so spracovaním a následným uverejnením svojich osobných údajov do kategórie „Black list“ na internetových stránkach prevádzkovateľa: www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu

___________________________________________________________________________

4. Vrátenie tovaru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

a) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou na e-mailovú adresu Predávajúceho [email protected], musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru Kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla Predávajúceho na náklady Kupujúceho. V písomnom odstúpení uvedie Kupujúci svoje číslo účtu pre vrátenie peňazí.

Text: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR, číslo objednávky XXXXX a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za objednaný tovar na účet číslo XXXXX.“ Dátum a podpis.


b) Ak Kupujúci tovar už dostal a prevzal, zašle ho teda v zákonnej lehote späť na adresu prevádzky spoločnosti: Pro-Life EU, s. r. o, Pro Tattoo Supply, Industrial Park Petrovany - VYSIELAČ, 082 53

Kupujúci posiela zakúpený tovar späť na vlastné náklady a musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
 • tovar nesmie javiť známky používania,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva – objednaný tovar, faktúra),
 • Kupujúci zašle tovar spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením odstúpení od zmluvy,
 • Predávajúci odporúča, aby Kupujúci tovar posielal doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k Predávajúcemu,
 • tovar, ktorý Kupujúci vracia späť neposiela na dobierku, pretože prevzatie takejto zásielky bude odmietnuté,
 • pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Predávajúci vráti peniaze za tovar Kupujúcemu bez nákladov za doručenie prevodom na účet kupujúceho, a to najneskôr do 14 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom doručení tovaru.
 • Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie na ceste k nám.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude Predávajúci žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

___________________________________________________________________________

5. Spôsob doručenia a platobné podmienky

 • Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.
 • Ku kúpnej cene tovaru je pripočítaná:

a) Doprava podľa vybraného spôsobu dopravy a miesta doručenia. Cenu za dopravu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu dopravy uvedeného v objednávke, ktorým je:

 • Kuriér
 • Osobný odber
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérom DHL.
 • Pred doručením tovaru kuriér obvykle Kupujúcemu zavolá, či ho nájde na zadanej adrese a v prípade, že tam nie je, môže sa s ním dohodnúť na inom čase a mieste doručenia zásielky.

b) Platba - Cenu za platbu hradí Kupujúci týmto spôsobom:

 • Prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho on-line platobnou metódou Comgate, ak je Kupujúci klientom ktorejkoľvek banky vlastniaci platobnú kartu VISA, VISA Electron, V-Pay,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Diners Club International, American Express.
 • Dobierka
 • Tovar bude Kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňažných prostriedkov na účet Predávajúceho.
 • Faktúra na kúpnu cenu tovaru vrátane ceny za dopravu a platbu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu za tovar (kúpna cena vrátane ceny dopravy a platby) vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci bezodkladne vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.
 • Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto.
 • Objednávky vybavujeme v lehote 1 - 14 dní. Tovar, ktorý máme skladom odosielame v čo najkratšom možnom čase. Tovar, ktorý nie je skladom zabezpečíme do lehoty 14 pracovných dní.
 • Ak Kupujúci obdrží notifikačný e-mail s textom „Stav Vašej objednávky: Odoslaná“, zásielku môžete očakávať o 1 – 3 pracovné dni (pre Slovenskú republiku) a 2-5 pracovných dni (česká republika).
 • Môže sa stať, že notifikačný e-mail o potvrdení alebo ozname stavu objednávky nedorazí ku Kupujúcemu z dôvodu nastavení filtra spamu u jeho poskytovateľa e-mailu. V takom prípade Predávajúci odporúča overiť si stav telefonicky na čísle +421 904 188 874, alebo e-mailom na adrese [email protected]
 • Ak si Kupujúci zvolil platbu prevodom z účtu, klikne na pole „PLATBA PREVODOM NA ÚČET“

Do 24 hodín od vytvorenia objednávky (v pracovné dni) obdrží kupujúci elektronickou formou faktúru. Faktúra bude zároveň obsahovať číslo účtu, variabilný symbol, konštantný symbol a celkovú sumu na úhradu.

___________________________________________________________________________

6. Záručná lehota

 • Všetok tovar, ktorý Predávajúci predáva, má na obale vyznačenú minimálnu trvanlivosť, šaržu, dátum výroby, alebo iné označenie spotreby.
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené zo strany Kupujúceho neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním.

___________________________________________________________________________

7. Reklamačný poriadok

 • Predmetom reklamácie je porušenie celistvosti zásielky. Kupujúci je pri preberaní zásielky povinný si skontrolovať, či balík nie je viditeľne poškodený (balík Predávajúci posiela v kartóne, zvyčajne lepený lepiacou páskou). V prípade zistenia vážneho poškodenia pri preberaní zásielky (diera v obale, zlomená, inak poškodená zásielka), kedy je obsah zásielky zjavne poškodený, Kupujúci na túto skutočnosť upozorní prepravcu, zásielku prekontroluje, spíše s prepravcom reklamačný protokol a zásielku od doručovateľa NEPREVEZME. Predávajúci nie je zodpovedný za škody spôsobené kuriérom. Ak sa poškodenie zásielky prejaví až po otvorení balíčka doma, je potrebné začať s prepravcom reklamačné konanie v deň prevzatia zásielky alebo nasledujúci pracovný deň. O reklamačnom konaní Kupujúci informuje Predávajúceho emailom na [email protected].
 • Ak nastane nejaký iný problém napr. s kvantitou tovaru, tovar si kupujúci neobjednal, s kvalitou tovaru (s dátumom expirácie), s inou šaržou, bez písomnej informácie pre užívateľa v slovenskom jazyku, s nesprávnou cenou) a chybu spôsobil Predávajúci, Kupujúci Predávajúceho ihneď kontaktuje telefonicky, najneskôr do 2 dní od obdržania zásielky. Ak Kupujúci zistí, že tovar bol dodaný v zlej kvalite (napr. poškodený, neúplný, chýbajúci), má nárok na výmenu tovaru, prípadne doplnenie tovaru. Obratom Vám vrátime peniaze alebo doručíme nový tovar. Prepravné náklady za vrátenie zásielky a nový tovar hradí naša spoločnosť.

Reklamácia musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a) číslo objednávky,
b) označenie a popis poškodenia, závady zásielky.

 • Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok preparátu. Za tento je zodpovedný výrobca.
 • Dôvodom pre reklamáciu nie je rozdiel skutočného odtieňu tetovacej farby od odtieňu ktorý sa zobrazuje na internetových stránkach prevádzkovateľa.  Môže to byť spôsobené iným nastavením jasu, kontrastu a pod. na zariadení kupujúceho.
 • Dôvodom pre reklamáciu nie je rozdiel obalu, etikety na objednanom tovare
 • V termíne do 30 dní bude Predávajúci informovať Kupujúceho o spôsobe vyriešenia reklamácie.

___________________________________________________________________________

8. Ochrana osobných údajov

 • Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zo strany Kupujúceho dobrovoľné. Poskytnutím osobných údajov dáva Kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Predávajúci získava údaje, ktoré slúžia výlučne na technické zabezpečenie nákupu na www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu t. j. na dodanie objednaného tovaru, poskytnutie obchodných a marketingových informácií kupujúcemu, vyhotovenie daňového dokladu a pod.
 • Informácie, ktoré poskytnete Predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Výnimkou je poskytnutie údajov subjektom, ktorých spolupráca je nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky, (Kuriér DHL - poskytnutie adresy na dodanie objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky Kupujúceho. Údaje poskytnuté Kupujúcim sú považované za dôverné. Tieto informácie sú uchovávané a používané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 • Internetový obchod www.pro-tattoo.sk, www.pro-tattoo.cz,  a www.pro-tattoo.eu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

___________________________________________________________________________

9. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že akákoľvek komunikácia medzi nimi formou e-mailu alebo internetu sa stáva platnou a záväznou v plnom rozsahu. Každý Kupujúci je povinný si tieto Obchodné podmienky prečítať pred samotným nákupom a plne súhlasí so všetkými jeho ustanoveniami. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR.

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Váš záujem o nami dodávané výrobky a tešíme sa na dobrú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese [email protected] alebo v Kontaktnom formulári.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 SKK

V Prešove: 31.10.2020